OTO.NET WEB SİTESİ ELEKTRONİK TİCARET GENEL İŞLEM KOŞULLARI

Burada yer alan Genel İşlem Koşulları Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Papirus Plaza K:6 D:7 Kağıthane / İstanbul 34406 adresinde kain, OTONET Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi tarafından yürütülen oto.net web sitesi üzerindeki elektronik ticaret hizmetlerinin (bundan böyle "OTONET") kullanımına ilişkin şartları tanımlamaktadır. Oto.net web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı İşlem Koşulları'nda yeralan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Bundan farklı İşlem Koşulları kabul edilmez.

Bu Genel İşlem Koşulları metninde OTONET ve ÜYE "Taraf" ve "Taraflar" olarak anılacaktır.

A- KAYIT

 1. OTONET yazılımının ÜYE tarafından kullanılması, OTONET ile sözleşme akdedilmesi ve kayıt işlemlerinin tamamlanması koşuluna bağlıdır.
 2. Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca sözleşmenin yürürlük süresi içinde OTONET ÜYE’nin iletişim bilgilerini onaylama yetkisine haizdir.
 3. OTONET ÜYE tarafından yüklenen bilgileri onayladığı tarihte sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

B- KULLANIM KOŞULLARI

 1. Sözleşmenin Taraflarca onaylanması, OTONET ve ÜYE arasında akdedilen sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Genel İşlem Koşullarının kabul edildiği anlamına gelecektir.
 2. OTONET aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:
  1. Sözleşme akdedilmeden önce ÜYE’yi telefon ile arama ve özellikle sözleşmenin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama; ve/veya
  2. Herhangi bir gerekçe belirtilmeden sözleşme teklifi göndermeme veya ÜYE tarafından gönderilen teklifi kabul etmeme.
 3. OTONET, sözleşmenin akdedilmesinden önce, Genel İşlem Koşullarının ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin sunulmasını talep edebilecektir.
 4. İşbu Genel İşlem Koşulları ve sözleşme birlikte ayrılmaz bir bütündür.
 5. Genel İşlem Koşulları ve sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, sözleşmenin geçerliliğine üstünlük tanınacaktır.
 6. OTONET, 6563 Sayılı 'Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' ve bu Kanun çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca ÜYENİN herhangi bir olurunu almadan taraflar arasında mün’akid Sözleşme hükümlerine uygun olarak her türlü iletişim aracı vasıtasıyla, elektronik posta, kısa mesaj, vs. yöntemlerle dilediği şekilde reklam, ilan, teklif, satış ve benzeri pazarlama teknikleri içeren metinleri ÜYELERİN bildirilen elektronik posta adreslerine, mobil telefonlarına, akıllı telefonlarına gönderme hakkına haizdir. ÜYENİN açıkça üyelikten çıkmasını bildirdiği ve/veya Sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih beyan ettiği hallerde bu iletişim de sona erecektir. ÜYE, iş bu Genel İşlem Koşullarını kabul etmekle, 6563 Sayılı Kanun gereğince alınması zorunlu tüm izinleri OTONET lehine tesis ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

C- YAZILIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 1. Sözleşme uyarınca OTONET, oto.net web sitesi üzerinde elektronik ticaret yapmak suretiyle ÜYE’ye satılan motorlu araçlar karşılığında ÜYE tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve OTONET’in maliki olduğu yazılımın kullanılarak satım işleminin sonuçlanmasını sağlayacaktır.
 2. ÜYE OTONET’in banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmadığını, motorlu araç satın alımına aracılık ve ödeme için yazılım tahsisi hizmeti olduğunu kabul eder.
 3. Sözleşme uyarınca ÜYE OTONET yazılımının kullanılması karşılığında sözleşme ve/veya Genel İşlem Koşullarında belirtilen tutar kapsamında komisyon veya sabit ücret ödemekle yükümlü olacağını kabul eder.
 4. OTONET Taraflar arasında yürürlükte olan sözleşme kapsamında belirlenen komisyon oranlarının içeriğini dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme yetkisine haizdir.
 5. OTONET yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla web sitesi üzerinde kullanılan ve elektronik ticaret faaliyetinin gerçekleşmesini sağlayan yazılımı en yüksek güvenlik sertifikası ile donatmak için çaba gösterecektir.
 6. ÜYE oto.net web sitesi üzerinde ve OTONET’in maliki olduğu yazılım aracılığıyla yaptığı işlemle ilgili olarak verilere yönelik etkili güvenlik standartları sağlayacaktır. ÜYE, kullandığı sunucuları uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.
 7. OTONET güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.
 8. ÜYE kurumsal yapısında/ortaklılık yapısında, faaliyet alanında, adres vesair iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişikliklerini OTONET’e 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin noksanlığı veya değişikliklerin zamanında bildirilmemesi halinde OTONET, ÜYE ile akdetmiş olduğu sözleşmeyi dilediği takdirde feshedebileceği gibi hizmet vermeyi de geçici bir süre durdurabilir.

D- YÖNETİM ARAYÜZÜ

 1. OTONET, OTONET yazılımına ait web yönetim ara yüzü için ÜYE’ye erişim sağlayacaktır.
 2. Yönetim ara yüzüne erişim sağlanması amacı doğrultusunda ÜYE, OTONET’ten sayılar ve harflerden oluşan bir parola alacak ve bu parola ile oto.net yazılımı yönetim bölümüne giriş sağlayacaktır.
 3. ÜYE, parola gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve parolanın tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. OTONET, ÜYE tarafından parolanın kaybedilmesi veya açığa çıkması durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi kusurun OTONET’e ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından ÜYE’ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir.

E- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. ÜYE’nin sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin verilmez.
 2. ÜYE, OTONET’in talep ettiği bilgileri sağlamakla yükümlüdür. ÜYE’nin bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması ve talebe rağmen verilmemesi/iletilmemesi halinde, OTONET bilgisi verilmeyen işlemi yapmayı reddetmek veya ÜYE’nin yazılım sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisine haizdir.
 3. ÜYE, oto.net web sitesi dışında elektronik ticaret ile uğraşırken satımı yasak olan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. OTONET tarafından, ÜYE internet sitelerinde satışı hukuka aykırı olan ya da OTONET ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya OTONET yazılımının kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi vardır:
  • Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
  • Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
  • Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
  • Reçeteli verilen ilaçların satışı,
  • Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
  • Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
  • Üçüncü şahıslar nezdinde OTONET’in itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
  • Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
  • Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler.
 4. Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak ödeme işleminin reddedilmesi veya OTONET yazılımına erişimin tamamen askıya alınması sözleşmenin OTONET tarafından ihlalini teşkil etmez.
 5. oto.net elektronik ticaret sitesi üzerinde yapılan ÜYE işlemleri sebebiyle OTONET’in bir zarara uğraması halinde, ÜYE OTONET’in uğradığı müspet ve menfi ve manevi zararı tamamen tazmin etmekle yükümlüdür.

II. OTONET’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. OTONET’in Ödemenin Yapılmasını Reddetme Ve Yazılımı Veya Yönetim Ara Yüzüne Erişimi Engelleme Hakkı

 1. OTONET özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, ÜYE tarafından yapılan ödemeleri reddetme hakkına sahip olacaktır:
  • İşlemin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
  • İşlemin, işlemde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
 2. OTONET özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, OTONET yazılımına veya yönetim ara yüzüne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır:
  • ÜYE’nin kullandığı donanımdan OTONET yazılımına yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
  • Genel İşlem Koşullarının ve sözleşme’nin kabul edildiğine dair imza dahil herhangi bir ÜYE işleminin yerine getirilmemesi halinde,
  • ÜYE bilgilerinin Genel İşlem Koşullarında ve sözleşmede belirtilen ilkeler veya yükümlülüklerle tutarlı değilse,
 3. OTONET adına kayıtlı yazılımın kullanıma kapatılması halinde, Sözleşme ve Genel İşlem Koşulları sona erdirilecek ve sona erme gününe kadar doğan alacaklar OTONET tarafından tahsil edilecektir.

2. OTONET Yazılım Bakımı, Kesintiler Ve Arıza Çözümleri

 1. OTONET, oto.net elektronik ticaret web sitesinde kullanılan yazılımının düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve yazılımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak OTONET’in ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı vardır.
 2. OTONET kesintilerin işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (19:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özen gösterilecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti olabilecektir.
 3. OTONET acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek ÜYE’yi kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
 4. OTONET yönetim ara yüzüne kesintisiz erişim sağlanacağını veya OTONET yazılımının kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir.

3. Kişisel Bilgilerin Korunması

 1. ÜYE tüzel kişilik, kullanıcının kurumsal yapısına ait kişisel ve ticari bilgilerin sadece işbu belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla OTONET tarafından işlenmesini (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir.
 2. OTONET tarafından ÜYE’nin iletişim bilgileri sadece OTONET ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.
  1. OTONET çalışanları,
  2. OTONET’in kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,
  3. Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.
 3. OTONET, ÜYE internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak ÜYE’nin ticari faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda OTONET ÜYE’nin sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile ÜYE arasında kurulacak herhangi bir ticari ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.
 4. OTONET yürürlükteki yasal hükümler gereğince sır kapsamına giren her türlü bilgiyi gizli tutacaktır.

F. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

I. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

OTONET tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin ÜYE şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde bildirilir:

 1. Info@oto.net e-posta adresine, veya
 2. OTONET’in Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Papirus Plaza K:6 D:7 Kağıthane / İstanbul 34406 adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, ÜYE, Sözleşme’de belirtilen telefon numarasının devamlı surette çalışan bir yardım hattı veya çağrı merkezi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Yetkili çalışanın veya bir başka kişinin ÜYE’nin telefonla bildirdiği şikayeti kabul etmemesi halinde, ÜYE yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikayeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. ÜYE tarafından yöneltilecek şikayetler şu ayrıntıları içereceklerdir:
  1. Şikayet nedeni,
  2. İşlemde dahil edilen tarafların listesi, ve
  3. Sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
 3. ÜYE’nin şikayeti telefon yoluyla bildirmesi halinde, ÜYE OTONET’in kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. OTONET şikayetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
 4. ÜYE OTONET yazılımı ve işlemlerle ilgili olarak iletilen şikayetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikayetin ilk olarak kendisi tarafından doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Şikayetler, OTONET tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yanıtlanmaya gayret edilecektir.

II. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

 1. OTONET, ÜYE’nin kendi internet sitesinde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin tüketicilere sağlanmasına veya tedarik edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle OTONET yazılımı aracılığıyla satın alımı gerçekleştirilmiş ve ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin ÜYE ve tüketici (3.kişi) arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olup olmasından OTONET hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 2. OTONET, sadece sözleşmeden veya Genel İşlem koşullarından kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde meydana gelen zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya ÜYE tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 3. OTONET, satış işleminin tamamlanması ve ödeme (havale, EFT veya herhangi bir şekilde para transferi) emrinin verilmesinin ardından ÜYE tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. OTONET, öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, işlemin gerçekleştirilememesinden veya işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 4. OTONET sitesi ziyaret edildiğinde ÜYE’nin kullandığı bilgisayara bilgi konulabilir. ÜYE, OTONET tarafından gerçekleştirilen bu işleme izin verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olabilir. OTONET tarafından konulan cookie'ler, ÜYE ile sözleşme feshi gerçekleşse bile oto.net sitesinde yer almaya devam edecektir.

G. OTONET LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI

 1. ÜYE yapacağı her türlü tanıtımda OTONET’in ismini, logosunu, OTONET’in yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. OTONET yazılımı ve web sitesinin içeriğini ve tasarımını ÜYE’ye verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar.
 3. ÜYE kendi web sitesinde, OTONET’in elektonik ticaret adını ve logosunu kendisine bildirildiği takdirde yayınlayacağını kabul etmektedir.

H. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

I. GENEL ESASLAR

 1. ÜYE, oto.net elektronik ticaret sitesinde mevcut yazılımı aracılığıyla otomatik olarak belirlenen satın alma fiyatını (araç bedeli, komisyon bedeli, KDV dahil diğer vergiler, araç devir-teslim işlemine ilişkin giderler, nakil ve teslim, vb. işlemleri dahil) kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
 2. ÜYE, web sitesindeki işlemi onayladığında ve OTONET yazılımı aracılığıyla ödeme yöntemini seçtiğinde otomatik olarak bu işlemden dolayı borçlandırıcı bir işlem yaptığını, bu sebeple de ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul etmektedir.
 3. OTONET tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde, işlem “Satış Onaylandı” durumu atanacaktır. ÜYE “Satış Onaylandı” olarak kendisine bildirilen işlem sonucunda satın alma bedelini ödeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 4. “Satış Onaylandı” durumuna geçen işlemlerin ödemeleri sözleşmede OTONET tarafından belirtilen banka hesabına en geç 48 (kırksekiz) saat içinde transfer edilir.
 5. OTONET, ilgili satın alma işleminin ÜYE tarafından tamamlanması ve “Satış Onaylandı” durumuna geçmesiyle birlikte bu satın alma işlemine ilişkin komisyon talebinde bulunabilir.

II. MALİ HÜKÜMLER

 1. Komisyon Tutarı: OTONET, oto.net üzerinde kayıtlı yazılım kullanılarak yapılan her işlem üzerinden komisyon alma hakkında sahiptir.
 2. Komisyon ve Sabit Ücretteki Artışlar: OTONET’in komisyon ve diğer komisyon bedelini etkileyecek hizmet bedellerinde tek taraflı olarak ilan etmek koşuluyla değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

I. DEĞİŞİK HÜKÜMLER

 1. OTONET tarafından araç satın alınmasına yönelik hizmetlere ilişkin zaman zaman oto.net web sitesinde ilan edilecek şartlar ve koşullar işbu Genel İşlem Koşullarının eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.
 2. OTONET Genel İşlem Koşulları veya diğer sözleşme eklerine ilişkin değişiklikleri oto.net adlı web sitesinde ilan edilir ve elektronik ticaret yazılımına dair yeni sürümlerini bu sitede yayınlayabilir. Buna ek olarak yapılan değişiklikler ÜYE’ye bildirilecektir.
 3. İşbu Genel İşlem Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin veya sözleşmenin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
 4. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların hallinde delil olarak OTONET’in ticari kayıtları ve belge düzeni esas alınacağı gibi ayrıca oto.net sitesine ilişkin her türlü elektronik kayıt da delil olarak ibraz edilebilecektir. Bu düzenleme Delil Sözleşmesi hükmündedir.
 5. Taraflar işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.